PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późne zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.Zakres działalnościRealizujący zadania wynikające z art. 6 ustawySposób realizacji
 234
1.Analiza stanu obiektu MSCKZiU w Sanoku pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającym z przepisów ustawy *Koordynator + Zespół do Spraw Dostępności do współpracy z koordynatoremPodanie do publicznej na BIP danych o osobach wyznaczonych na koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.      Opracowanie planu działania, przekazanie opracowanego planu do zatwierdzenia Dyrektorowi MSCKZIU w Sanoku
2.Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: architektonicznym,cyfrowym,informacyjno-komunikacyjnej;*Koordynator + Zespół do Spraw Dostępności do współpracy z koordynatoremPodanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP MSCKZIU informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy, np.: zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynkach; wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza j. migowego; dostosowanie strony internetowej MSCKZIU do standardu WCAG2.1
3.Dokonanie samooceny pod kątem dostosowania budynku MSCKZIU  dotyczących dostępności *Koordynator + Zespół do Spraw Dostępności do współpracy z koordynatoremSporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy
4.Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne *Koordynator + Zespół do Spraw Dostępności do współpracy z koordynatoremPodanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP MSCKZIU informacji wynikającej z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego np.: zapewnienie wsparcia wyznaczonej osoby;
5.Monitorowanie działalności MSCKZIU, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, (przesłanie niezbędnych informacji wskazujących realne możliwości dostosowania administrowanych obiektów do potrzeb dostępności oraz możliwości ich finansowania), oraz udostępnienie adresów stron internetowych do instytucji realizujących pośrednio zadania wynikające z ustawy przykładowo w sprawie skarg i wniosków dotyczących ograniczeń w dostępności (Prezes Zarządu PFRON), które w procesie ich rozpatrzenia stosują decyzyjny nakaz wykonalności *Koordynator + Zespół do Spraw Dostępności do współpracy z koordynatoremPrzesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie prowadzone zespołowo z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej, itp.
6.Uzyskanie danych zbiorczych do raportu *Koordynator + Zespół do Spraw Dostępności do współpracy z koordynatoremUzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad
7.Sporządzenie raportu *KoordynatorPrzekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Dyrektorowi MSCKZIU w Sanoku a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie BIP MSCKZIU raport przekazany do Wojewody

*Realizacja zadań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

*Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.poz.848).


Przewiń do góry

Menu dostępności